test

REGULAMIN PLATFORMY SPRZEDAŻY HURTOWEJ GENACTIV TRADE SP. Z O.O.

 

Sprzedający – GENACTIV TRADE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-615), przy ul. Popiela 17A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000333958, posiadająca NIP 9721202218 oraz kapitał zakładowy w wysokości 344.600,00 zł. Organem upoważnionym do reprezentowania Sprzedającego jest jego zarząd.

 

Klient – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

 

Platforma – platforma internetowa, której administratorem jest Sprzedający, dostępna w domenie b2b.genactiv.pl, za pośrednictwem której Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

 

Towary – produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego w ramach Platformy.

 

Konto – zgłoszony  przez Klienta i zapamiętany w systemie Platformy zbiór zasobów, w którym zapisane są dane Klienta oraz informacje o realizowanych umowach.

 

Zamówienie – mające  postać formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Platformy, oświadczenie woli Klienta zakupu Towaru.

 

Regulamin – niniejszy Regulamin platformy sprzedaży hurtowej.

 

Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów z Platformy.
 2. W zakresie utrzymywania Konta niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wiążących go postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w momencie złożenia Zamówienia.
 4. W celu korzystania z Platformy i składania Zamówień niezbędne jest posiadanie komputera bądź urządzenia mobilnego, posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www, a także dostęp do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany w ustawieniach Konta bądź Zamówieniu.
 5. Z Platformy mogą korzystać wyłącznie Klienci, którzy założą Konto.
 6. Informacje podane podczas rejestracji na Platformie lub składania Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy sprzedaży będące wynikiem podania przez Klienta informacji nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych.

 

 1. KONTO

 

 1. W celu założenia Konta Klient powinien:
 2. podać dane osoby wyznaczonej do kontaktu po stronie Klienta:
 • imię i nazwisko,
 • nazwę pełnionej funkcji,
 • adres mailowy,
 • numer telefonu;
 1. podać dane Klienta:
 • rodzaj prowadzonej działalności (lekarz, sklep, gabinet kosmetologiczny, gabinet trychologiczny, zielarnia, apteka stacjonarna, lub inny wpisany samodzielnie przez Klienta),
 • numer zezwolenia (jeżeli posiada),
 • imię i nazwisko lub nazwę Klienta,
 • adres pocztowy,
 • numer NIP;
 1. zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności;
 2. w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną: zaznaczając pole wyboru, złożyć oświadczenie o treści „Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą, której zakres obejmuje handel suplementami diety lub kosmetykami, a umowy sprzedaży, które będę zawierał w ramach Platformy Sprzedaży Hurtowej Genactiv Trade sp. z o.o., będą bezpośrednio związane z moją działalności gospodarczą i będą miały dla mnie charakter zawodowy”;
 3. w przypadku akceptacji przesyłania przez Sprzedającego wiadomości marketingowych: zaznaczyć pole wyboru o treści „Wyrażam zgodę na komunikację marketingową drogą mailową” lub „Wyrażam zgodę na komunikację marketingową drogą esemesową”;
 4. wskazać dowolne hasło złożone ze znaków alfanumerycznych;
 5. wybrać przycisk "Załóż konto".
 6. Po wybraniu przez Klienta przycisku "Załóż konto", Sprzedający przystąpi do weryfikacji wiarygodności Klienta. W tym celu, Sprzedający będzie m.in. przeglądał informacje o Kliencie dostępne w publicznych rejestrach i ewidencjach. Sprzedający ma prawo także skontaktować się z Klientem drogą telefoniczną lub mailową, w celu uzyskania dodatkowych informacji o Kliencie. Klient zostanie powiadomiony drogą mailową o pozytywnym zakończeniu weryfikacji i założeniu Konta. Z tym momentem dochodzi do zawarcia umowy na czas nieokreślony o utrzymanie Konta pomiędzy Klientem i Sprzedającym.
 7. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby nieupoważnione i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 8. W przypadku zmiany danych podanych przez Klienta przy zakładaniu Konta, Klient jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji.
 9. Umowa o utrzymanie Konta może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@genactiv.pl bądź pisemną na adres Sprzedającego. Sprzedający może wypowiedzieć tę umowę z ważnych przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku:
 10. zaprzestania prowadzenia Platformy,
 11. ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Klienta,
 12. zaprzestania prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej,
 13. gdy Klient co najmniej trzy razy w ciągu roku nie odbierze przesyłki zawierającej zamówione Towary, i przesyłka ta zostanie zwrócona do Sprzedającego.

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Zamówienia na Towary dostępne na Platformie są składane za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie Platformy.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie elektronicznego formularza poprzez podanie wymaganych danych Klienta oraz wybór sposobu płatności, a następnie zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz wybranie przycisku "Zamawiam i płacę". Do momentu wybrania przycisku "Zamawiam i płacę" istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji, jak również rezygnacji z Zamówienia przez Klienta.
 3. Po wybraniu przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę", na jego adres mailowy zostanie przesłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego. Z tym momentem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedającym.
 4. Składanie Zamówień jest możliwe przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem przerw technicznych, jednakże Zamówienia są realizowane tylko w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

 1. WIELKOŚĆ ZAMÓWIEŃ

 

 1. W ramach Platformy nie jest prowadzona sprzedaż detaliczna Towarów. Minimalna wartość pojedynczego Zamówienia wynosi 300 zł (trzysta złotych).
 2. Sprzedawca ma prawo wprowadzić również minimalną lub maksymalną liczbę sztuk danego Towaru, która może zostać objęta pojedynczym Zamówieniem. W razie wprowadzenia takiego ograniczenia przez Sprzedawcę, system będzie blokował wybieranie przez Klienta takiej liczby sztuk Towaru, która nie będzie mogła być objęta pojedynczym Zamówieniem, jednocześnie informując Klienta o obowiązywaniu ograniczenia liczby sztuk Towaru.

 

 1. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 

 1. Na stronie Platformy prezentowane są zarówno ceny netto (bez podatku VAT), jak i ceny brutto (z doliczonym podatkiem VAT oraz informacją o jego procentowej wysokości).
 2. Sprzedający może zmieniać ceny Towarów, w tym przeprowadzać akcje promocyjne i wyprzedaże. Takie zmiany nie mają wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed ich wejściem w życie.
 3. Sprzedający ma prawo udzielać wybranym Klientom indywidualnych rabatów, jak również wprowadzać rabaty dla określonych grup Klientów i określonych progów wielkości Zamówienia, według kryteriów ustalonych przez Sprzedającego. W przypadku udzielenia takiego rabatu, będzie on widoczny dla Klienta po dodaniu danego Towaru do koszyka. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości udzielanych rabatów oraz kryteriów ich udzielania, bez indywidualnego informowania poszczególnych Klientów, przy czym taka zmiana będzie miała zastosowanie do Zamówień złożonych po jej wprowadzeniu.
 4. Klient ma możliwość dokonania płatności na następujące sposoby, wskazane przez niego przy składaniu Zamówienia:
 5. przez bramkę płatności udostępnioną przez Sprzedającego (np. PayU, Przelewy24),
 6. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego, z odroczonym terminem płatności – do 14 dni od dnia złożenia Zamówienia,
 7. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze (przy czym kwota płacona gotówką nie może przekraczać ustawowych limitów płatności gotówkowych).
 8. W przypadku wyboru płatności przez bramkę płatności, realizacja Zamówienia nastąpi po wpłynięciu odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego. W przypadku wyboru innej formy płatności, realizacja Zamówienia rozpocznie się niezwłocznie po jego złożeniu.
 9. Sprzedający ma prawo zablokować możliwość składania nowych Zamówień Klientowi, który pozostaje w opóźnieniu z zapłatą za Zamówienie z odroczonym terminem płatności przez okres co najmniej 10 dni, do czasu dokonania przez Klienta zapłaty.
 10. Sprzedający doręcza Klientom faktury w formie elektronicznej, na adres mailowy podany przez Klienta. Klient ma także możliwość pobierania faktur bezpośrednio ze strony Platformy. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, bez podpisu wystawcy.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Klienci – po zalogowaniu – mają możliwość monitorowania stanu realizacji Zamówienia na Platformie.
 2. Towary będą dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt transportu Towarów do Klienta pokrywa Sprzedający.
 3. W przypadku, gdy Klient nie odbierze przesyłki zawierającej zamówione Towary, i przesyłka ta zostanie zwrócona do Sprzedającego, Klient będzie zobowiązany do pokrycia kosztu zwrotu przesyłki do Sprzedającego. Klient ma prawo poprosić o ponowną wysyłkę nieodebranej przesyłki, na własny koszt Klienta.
 4. Przy składaniu Zamówienia, Klient jest informowany o przewidywanym czasie dostarczenia zamówionych Towarów. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczenie zamówionych Towarów nie może nastąpić w przewidywanym terminie, Sprzedający zawiadomi o tym Klienta. Klient ma wówczas prawo odstąpić od Zamówienia w całości albo w części.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające ze zdarzeń losowych lub przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej.

 

 1. WYMIANA TOWARÓW

 

 1. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów Towaru, który nie ma wad.
 2. Klient ma możliwość dokonania wymiany zakupionych od Sprzedającego Towarów, których termin przydatności upłynie za nie mniej niż 3 miesiące, na nowe (cechujące się dłuższym terminem przydatności) Towary o tej samej wartości. W takiej sytuacji, Klient pokryje koszty transportu wymienianych Towarów do Sprzedającego, a Sprzedający pokryje koszty transportu nowych Towarów do Klienta.

 

 1. REKLAMACJE

 

 1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad. Podstawą reklamacji jakościowej może być dostarczenie Towaru wadliwego, w szczególności uszkodzonego lub zepsutego.
 2. Podstawą reklamacji ilościowej może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej ilości Towarów.
 3. Reklamacja może zostać złożona na piśmie bądź drogą elektroniczną na adres: kontakt@genactiv.pl i powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę Klienta, adres pocztowy i adres e-mail Klienta, datę złożenia Zamówienia, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacja jakościowa powinna zostać złożona w terminie 14 dni od dnia wykrycia przez Klienta wady Towaru, natomiast reklamacja ilościowa – w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towarów przez Klienta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia reklamacji złożonej po upływie terminu wskazanego w poprzednim zdaniu.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail lub adres poczty tradycyjnej.
 7. Uwzględniając reklamację jakościową, Sprzedający może, według własnego wyboru, albo wymienić Towar wadliwy na wolny od wad, albo zwrócić Klientowi równowartość wadliwego Towaru.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Platformy oraz przedstawianej Klientowi do akceptacji.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedający może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający poinformuje o tym Klientów w drodze korespondencji mailowej z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie. W braku akceptacji zmian Klient może rozwiązać umowę o utrzymanie Konta przed wejściem w życie zmian. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów realizowanych na podstawie Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Platformy.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
 5. Informacje o Towarach zamieszczone na Platformie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składa ofertę Sprzedającemu poprzez złożenie Zamówienia.
 6. W zakresie zagadnień nie ujętych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Sprzedającego.

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Więcej informacji Preferencje plików cookie.